Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Konto Klienta

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatność i cena

§ 5 Realizacja zamówienia

§ 7 Rękojmia za wady

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 10 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.rejestrbeneficjentow.com.com.pl prowadzony jest przez Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686859, adres elektroniczny: biuro@kancelariakantorowski.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://sklep.rejestrbeneficjentow.com.com.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jego profesjonalny charakter Klientem Sklepu internetowego nie może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.
 6. Sklep internetowy nie może być wykorzystywany przez Klienta do dokonywania transakcji nie związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 7. Zważywszy na ustępy poprzedzające do Klientów Sklepu internetowego nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://sklep.rejestrbeneficjentow.com.pl;

Sprzedawca – Kancelaria Prawna Kantorowski i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686859, adres elektroniczny: biuro@kancelariakantorowski.pl;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywające Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;

Usługi – rozumie się przez to usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, obejmujące sporządzenie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych;

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje o Usługach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Usługę, którą zamierza kupić. Dodanie Usługi do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Usługi mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. Klient po dodaniu Usługi do „Koszyka” i wybraniu przycisku „Przejdź do kasy” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania danych Klienta oraz wyboru metody płatności. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 7. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 10. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do złożenia Klientowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku gdy ze z względu na złożoność struktury organizacyjnej Klienta lub z innych przyczyn wykonanie Usługi nie jest możliwe.

§ 5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Usługę tytułem złożonego zamówienia przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie pay-by-link w serwisie tpay.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A..
 2. Po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji, do dokonania zapłaty za Usługę.
 3. W razie niedokonania przez Klienta zapłaty za Usługę w terminie określonym w ust. 3, zawarta umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku dokonania zapłaty za Usługę w niepełnej wysokości umowa również ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu na rzecz Klienta wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.
 4. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. W celu zrealizowania zamówienia dokonanego za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca w ciągu 48 godzin od momentu przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, prześle na adres elektroniczny Kupującego listę pytań i informacji niezbędnych do zrealizowania Usługi.
 2. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia lub powiązanego z Kontem Klienta.

§ 7 Rękojmia za wady

 1. Reklamacja dotycząca Usługi może zostać złożona przez Klienta w terminie 5 dni od dnia zrealizowania przez Sprzedawcę Usługi, drogą mailową na adres: ……………………………
 2. W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej danych takich jak: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony mailowo, na adres wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://sklep.rejestrbeneficjentow.com.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  a) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz;
  b) umożliwienie korzystania z Koszyka;
  c) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Usługach.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
  b) dostęp do sieci Internet;
  c) dostęp do poczty elektronicznej;
  d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej funkcjonalności Sklepu internetowego i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelariakantorowski.pl
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.