CRBR

Co to jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) uruchomiony został 13 października 2019 r. Jest to system, który gromadzi informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień umożliwiających wywoływanie decydującego wpływu na działania spółki. Podstawą funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia danych do CRBR?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1) spółki jawne;
2) spółki komandytowe;
3) spółki komandytowo-akcyjne;
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

Za beneficjenta rzeczywistego uważa się róznież osobę fizyczną w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku osób prawnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

– osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

– osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Szczegółową, kompletną definicję beneficjenta rzeczywistego zawiera art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółki:
a) nazwa (firma),
b) forma organizacyjna,
c) siedziba,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
e) NIP;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jaki jest termin na zgłoszenie danych do CRBR?

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić informację o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 r. W przypadku spółek nowo powstałych termin ten wynosi 7 dni od dnia ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informację o jakichkolwiek zmianach w zakresie beneficjentów rzeczywistych również należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jakie są kary za niezgłoszenie danych do CRBR?

Na spółkę, która nie zgłosi w terminie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może być nałożona kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.